[Aaus-list] CIUS Press release - Modern Ukrainian Drama in English Translation

Mykola Soroka msoroka at ualberta.ca
Wed Oct 17 12:07:12 EDT 2012


Canadian Institute of Ukrainian Studies
Канадський інститут українських студій

430 Pembina Hall, University of Alberta	www.cius.ca	Tel: (780) 492-2972
Edmonton, Alberta, Canada T6G T6G 2H8	cius at ualberta.ca	Fax: (780) 492-4967
News Release

Contact:	Mykola Soroka	FOR IMMEDIATE RELEASE	
Tel:	(780) 492-6847
E-mail:	msoroka at ualberta.ca
	

Modern Ukrainian Drama in English Translation

17 October 2012 — The Canadian Institute of Ukrainian Studies Press
has just published An Anthology of Modern Ukrainian Drama (538 pp.),
compiled, edited, and with introductory essays by Larissa M. L.
Zaleska Onyshkevych. This is the first extensive anthology of modern
Ukrainian drama to appear in English translation. The idea for this
collection arose in the late 1970s, when Dr. Onyshkevych was teaching
Ukrainian literature at Rutgers University in New Jersey. As she
prepared a course on Ukrainian drama in translation, she discovered
that only a few Ukrainian plays had been translated into English and
that all of them were by a single author—Lesia Ukrainka. Consequently,
she started planning an anthology of translated plays by several
modern Ukrainian authors for use as a college textbook.
The resulting anthology contains ten dramas by nine Ukrainian
playwrights—Lesia Ukrainka, Volodymyr Vynnychenko, Mykola Kulish (two
plays), Ivan Kocherha, Oleksii Kolomiiets, Valerii Shevchuk, and the
postwar émigré authors Eaghor Kostetzky (Ihor Kostetsky), Liudmyla
Kovalenko, and Bohdan Boychuk. This volume is a useful textbook and an
invaluable source of information for students of Ukrainian literature
in English-speaking countries. It is also an excellent introduction to
the study of modern Ukrainian literature, as well as a useful
reference for the general study of drama. The book is a parallel
volume to Dr. Onyshkevych’s Ukrainian-language anthology published by
CIUS Press in 1998.
Four of Dr. Onyshkevych’s students at Rutgers—Christine Oshchudlak,
Roxolana Stojko, Charles Steck, and Don Boychuk—translated one play
each. The others were translated by the late Professor George S. N.
Luckyj and his wife, Moira; Anthony Wixley, an interwar British
translator of Soviet literature; the late English poet and translator
Vera Rich; John Prasko, who wrote a master’s thesis about Kulish’s
play The People’s Malachi; and Dr. Onyshkevych herself. Each
translation is preceded by Dr. Onyshkevych’s brief bio-bibliography of
the playwright and an essay about the play itself.
Dr. Onyshkevych is a specialist in Ukrainian drama and theater. She
has taught Ukrainian literature at Rutgers University and served as
president of the Princeton Research Forum, as well as president of the
Shevchenko Scientific Society in the United States (2000–2006). She is
the author of Tekst i hra (Text and Performance, 2009), a collection
of articles on Ukrainian drama, and editor of several anthologies and
books in Ukrainian studies.
The book can be purchased from CIUS Press for $39.95 (paperback) and
$74.95 (hardcover). The parallel Ukrainian-language anthology can be
purchased for $39.95 (hardcover). Outside Canada, prices are in US
dollars. Orders can be placed in a number of ways: online by credit
card via a secure internet connection at www.ciuspress.com, by e-mail
(cius at ualberta.ca), by telephone (780-492-2973) or fax (780-492-4967),
or by mail: CIUS Press, 430 Athabasca Hall, University of Alberta,
Edmonton, AB, Canada T6G 2H8.
Photo: Cover of the book.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення для преси

Особа для зв’язку:	Микола Сорока	ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Телефон:	(780) 492-6847
E-адреса:		msoroka at ualberta.ca
	
Антологія української драми англійською
17 жовтня 2012 — Видавництво Канадського інституту українських студій
щойно видало An Anthology of Modern Ukrainian Drama [Антологія
модерної української драми] (538 с.) — першу обширну антологію
модерної української драми, опубліковану англійською мовою. Її
укладач, редактор і автор вступу Лариса Залеська-Онишкевич. Ідея
антології з’явилася наприкінці 1970-х рр., коли д-р Онишкевич
викладала українську літературу в Ратґерському університеті,
Нью-Джерзі. Готуючи курс з української драми в перекладі, вона
усвідомила, що лише незначна частина українських драм перекладена
англійською, та й ті єдиного автора — Лесі Українки. Зрештою вона
почала планувати антологію перекладних драм кількох сучасних
українських авторів для використання як університетський підручник.
Дана антологія містить десять п’єс дев’яти українських драматургів:
Лесі Українки, Володимира Винниченка, Миколи Куліша (дві п’єси), Івана
Кочерги, Олексія Коломійця, Валерія Шевчука та повоєнних еміґраційних
авторів Ігоря Костецького, Людмили Коваленко й Богдана Бойчука. Нова
книга — це проникливий підручник та цінне джерело інформації для
студентів української літератури з англомовних країн. Вона також являє
собою чудовий вступ до модерної української літератури, а також
корисний матеріял до загального вивчення драми. Це паралельне видання
укладеної д-ром Онишкевич україномовної антології, виданої
Видавництвом КІУСу 1998 р.
Четверо студентів д-р Онишкевич — Христина Ощудляк, Роксолана Стойко,
Чарлз Стек та Дон Бойчук — переклали кожен по одній п’єсі. Решту
перекладів здійснили бл. п. Юрій Луцький та його дружина Мойра, Ентоні
Вікслі (британський перекладач радянської літератури міжвоєнного
періоду), бл. п. поетеса і перекладачка Віра Річ, Джон Праско, який
написав маґістерську дисертацію про п’єсу Куліша «Народній Малахій»,
та сама д-р Онишкевич. Кожна драма супроводжується короткою
біо-бібліографією драматурга та есеєм про самий твір, підготовленими
д-ром Онишкевич.
Д-р Онишкевич — знавець української драми й театру. Вона викладала
українську літературу в Ратґерському університеті й була президентом
Прінстонського дослідницького форуму та НТШ у США (2000–2006). Вона
автор збірника власних статтей з української драми «Текст і гра»
(2009) та редактор кількох антологій і книг із українських студій.
Антологія наявна у Видавництві КІУСу за 39.95 дол. (м’яка палітурка)
та 74.95 дол. (тверда палітурка). Український ориґінал антології
коштує 39.95 дол. (тверда палітурка). Поза межами Канади ціни в
долярах США. Замовлення можна зробити кредитною карткою через захищену
електронну систему (www.ciuspress.com), e-поштою (cius at ualberta.ca),
телефоном (780/492-2973), факсом (780/492-4967) або поштою: CIUS
Press, 430 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada
T6G 2H8.
Фото: Палітурка видання.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre
of Ukrainian studies outside Ukraine that conducts research and
scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would
like more information on the Institute, please visit our website at
www.cius.ca or contact Dr. Bohdan Klid at (780) 492-2972;
cius at ualberta.ca.

Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок
українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати
науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської
тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш
веб-сайт www.cius.ca або зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780)
492-2972; cius at ualberta.ca.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Anthology of Ukrainian Drama ENG.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 47921 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121017/46e5ae3f/attachment.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Anthology of Ukrainian Drama UKR.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 64293 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121017/46e5ae3f/attachment-0001.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DramaAnthologyCover.jpg
Type: image/jpeg
Size: 945123 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.ukrainianstudies.org/pipermail/aaus-list_ukrainianstudies.org/attachments/20121017/46e5ae3f/attachment.jpg>


More information about the AAUS-list mailing list